Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Στον αρχικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού σεναρίου διακρίνουμε τις εξής ενότητες:
την ιδέα του σεναρίου
Για τη σύλληψη της ιδέας του σεναρίου απαντώ αρχικά στις ερωτήσεις:

§ Το θέμα μου είναι……………………………………………………………….
§ Οι έννοιες που συνδέονται με το θέμα μου είναι………………………………..
§ Κεντρικό θέμα του σεναρίου θα είναι η έννοια………………………………….
§ Στόχος μου είναι………………………………………………………………….
§ Ο καλύτερος τρόπος να διδάξω το Χ είναι………………………………………..

§ Ο μαθητής θέλω να είναι δέκτης γνώσεων, ερευνητής, δημιουργός

§ Ποια εργαλεία ΝΤ έχω διαθέσιμα………………………………………………..
§ Τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές διαφορετικά ή/και καλύτερα με τις ΝΤ………
……………………………………………………………………………………….
§ Το τελικό προϊόν πρέπει να είναι …………………………………………………

δραστηριότητες με τις οποίες υλοποιούνται καλύτερα οι στόχοι μου

2.1. Έρευνα (Αναζήτηση με χρήση λέξεων κλειδιών: τόπος, χρόνος, θέμα, ιστορικά πρόσωπα)
ιστορικών πηγών
αρχειακού υλικού
γενικών ιστορικών πληροφοριών
εικαστικών πηγών
χαρτών
ερωτημάτων σε ειδικούς
2.2. Συλλογή και ταξινόμηση δεδομένων (καταγραφή –κατηγοριοποίηση αιτίων, καταγραφή -σύγκριση -συσχετισμός θέσεων, σύνδεση αιτίων-θέσεων ιστορικών, διάκριση αιτίων μικρής-μεσαίας-μακράς διάρκειας, σύνδεση χρόνου-χώρου-ιστορικών γεγονότων, καταγραφή και επεξεργασία δημογραφικών στοιχείων).
2.3. Προσομοίωση ιστορικής έρευνας (αρχαιολογική ανασκαφή, επεξεργασία ιστορικών πηγών).
2.4. Σύνθεση ιστορικού κειμένου (γραπτού, πολυτροπικού),(σύνθεση ιστορικής αφήγησης από ιστορικές πηγές).
2.5. Αναπαράσταση της δομής ιστορικού κειμένου (ανάλυση ιστορικής γραπτής πηγής, σχεδιασμός νοητικού χάρτη).
2.6. Παρατήρηση υλικών πηγών, χαρτών, διαγραμμάτων. Εξαγωγή συμπερασμάτων.
2.7. Δημιουργία διαδραστικού χάρτη (προσθήκη πληροφοριών σε χάρτη)
2.8. Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ομάδων.

διαθέσιμο διδακτικό υλικό (ηλεκτρονικές διευθύνσεις, βιβλιογραφία, λογισμικό)
τεχνολογικά μέσα (εργαλεία, διαδίκτυο, λογισμικό)
πορεία διδασκαλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: